Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚಾನಾ: ಕಾದಂಬರಿ Sneha Sinchana (Kannada)

Overview

Publisher
Prowess Publishing
Released
July 25, 2018
ISBN
9781545738535
Format
ePub
Category
Fiction

Book Details

ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚಾನಾ: ಕಾದಂಬರಿ

Author Description

ಪದ್ಮಾಗುರುರಾಜ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ.ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳುಹಲವಾರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಗಳನ್ನು. ಪ್ರಕಟಿಸಿ.ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿ ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗರೂಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಹಲವಾರುಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.ಈರರಚನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಗಳೊಂದೊಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಓದಿನರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಆಶಯಗಳ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತಿರುವಪದ್ಮಾಅವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಸಾಹಸಿ.ಆಧುನಿಕ ತೆ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಈ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ .ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಕಾಶನ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ವಾಗಿ ದೆ.ಲೇಖಕಿ ಯವರಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಲಿ ,ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.ಪ್ರಕಾಶಕರು

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*